KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Kulturalne pomosty

5.000.000 zł.
dotacje na budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą
Program oferuje wsparcie projektów prezentujących i promujących kulturę polską za granicą, adresowanych do odbiorcy zagranicznego (zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, jak i do młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców). Zadania dofinansowane w ramach programu powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle a także szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 25.000 – 500.000 zł, maks. 85% (w uzasadnionych przypadkach 100%).
Wkład własny: min. 15% wkładu finansowego (w uzasadnionych przypadkach 0%).
Czas trwania projektu: od dnia, w którym wydano decyzję o przyznaniu dofinansowania do  31.12.2019.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty non-profit odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.
Ważnym merytorycznie obszarem jest dorobek kulturowy XX-lecia międzywojennego i jego współczesne reminiscencje.
Rodzaje realizowanych zadań: koncerty, wystawy, spektakle, festiwale, przeglądy, konferencje dziedzinowe, pokazy, warsztaty, performance, wydarzenia site specific, prezentacje multimedialne, wydarzenia artystyczne poprzedzone rezydencją, wydarzenia interdyscyplinarne.
W ramach programu nie można uzyskać dofinansowania na:
– projekty dotyczące digitalizacji i archiwizacji,
– zadania polegające na tworzeniu, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym przekładów,
– publikacje niebędące materiałami promocyjnymi,
– produkcje filmowe (poza dokumentacją realizowanego zadania, warsztatami filmowymi,),
– rejsy,
– wymiany młodzieży,
– wydarzenia turystyczne i sportowe,
– udział w targach,
– rajdy, przemarsze i pochody,
– stypendia i staże naukowe,
– rekonstrukcje historyczne,
– turnieje, zawody i konkursy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza.
Program jest prowadzony w ramach Priorytetu 3 Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.
Cel: budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej i jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Grupy docelowe:
– studenci i młodzież,
– ludzie kultury i nauki,
– twórcy i artyści,
– środowiska opiniotwórcze, w tym: media, liderzy opinii publicznej oraz użytkownicy mediów społecznościowych.
Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.
Oczekiwanymi efektami kluczowymi są: stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących długofalową współpracę, powstanie trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, biznesowych i społecznych, jak również ugruntowanie zainteresowania wymianą kulturalną z Polską.
Zadania dofinansowane w programie powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.
W ramach programu dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie wskazanych krajów:
I. Europy – ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw Europy Środkowo-Wschodniej: Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry oraz Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.
II. Następujących krajów poza Europą: Chiny, Gruzja, Japonia, Republika Korei, USA.
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski w programie.
Termin składania wniosków:
27 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://iam.pl/pl/dofinansowanie-kultury/inne-programy/program-dotacyjny-iam
Kontakt:  
Małgorzata Ustymowicz
Kierownik Wydziału Zarządzania Programami Ministra
T: 22 44 76 129
mustymowicz@iam.pl

 


Ważne dotacje na budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą
Wysokość wsparcia 25.000 – 500.000 zł, maks. 85% (w uzasadnionych przypadkach 100%).
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja