KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Dom Kultury+: Inicjatywy lokalne

Źródło: nck.pl
1.500.000 zł.
NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE
Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST) a także biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: I część zadania: maks. 8.000 zł, do 100%.
II część zadania: maks. 22.000 zł, do 95%.
Wkład własny: I część zadania: 0%.
II część zadania: 5%.
Czas trwania projektu: I część zadania: 15.02-30.06.2020.
II część zadania: 31.07-13.11.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2018-2020.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Realizowane działania mają służyć przede wszystkim:
– inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury,
– odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej,
– wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego,
– poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.
Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.
Dofinansowane zadanie składa się z 2 części:
Część I:

– przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
– opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
– dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
– stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków oraz wskaźniki rezultatu;
– przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.
Część II:
– realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji,
– ewaluację zadania uwzględniającą zrealizowane inicjatywy.
Jako działania towarzyszące można przeprowadzić realizację nagrań audio/video, rejestrację spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcję, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cele:
1. Inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
2. Zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.
Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku:
1. Instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną.
2. Koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną.
3. Opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.
W realizacji zadania beneficjenta wspomaga wskazany przez NCK animator, który udziela wsparcia merytorycznego i fachowego w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomaga przeprowadzić ewaluację projektu.
Termin składania wniosków:
11 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dk-plus-inicjatywy-lokalne-nabor-2021
Kontakt:  
Anna Pasznik
T: 22 21 00 130
apasznik@.nck.pl
w godz. 10.00-14.00

Ważne NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE
Wysokość wsparcia I część zadania: maks. 8.000 zł, do 100%. II część zadania: maks. 22.000 zł, do 95%.
Budżet programu 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}