BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT

Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

2.500.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na innowacyjne technologie środowiskowe
Program dla firm planujących inwestycje w technologie środowiskowe. W ramach programu można liczyć na wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko. Wnioskodawcy mają do dyspozycji dotacje oraz pożyczki.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2.500.000.000 zł.
1) pożyczki (faza B+R): 75.000.000 zł.
2) dotacje (faza B+R i W): 2.425.000 000. zł.
Wysokość wsparcia:
– dotacja = do 80%,
– pożyczka = do 85%.
Wkład własny:
– dotacja = min. 20%,
– pożyczka = min. 15%.
Czas trwania projektu:
do 30.06.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):
1. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
– KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.
2. Zrównoważona energetyka:
– KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
– KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
– KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
3. Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
– KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
– KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
– KIS nr 9: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).
Opis:
 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Przez innowacyjność  rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019 (B+R, W)
31 października 2019 (B+R, W)
Źródło / Więcej informacji:   
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1330,dotacje-i-pozyczki-z-nfosigw-na-innowacyjne-technologie-srodowiskowe.html
Kontakt:
 
Koordynator programu
Żanna Białek
Departament Energii i Innowacji
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 631

 


Ważne dotacje i pożyczki na innowacyjne technologie środowiskowe
Wysokość wsparcia - dotacja = do 80%, - pożyczka = do 85%.
Budżet programu 2.500.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja