0,1 C
Warszawa
piątek, 3 lutego, 2023

Znamy termin ogłoszenia pierwszego naboru wniosków w ramach Programu FENG 2021-27

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27 przyjął kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Na posiedzeniu Komitetu zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla...

Tradycyjny Sad

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant...

Archi-przygody

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
655ObserwującychObserwuj

Najpopularniejsze

Tradycyjny Sad

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant...

Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE)

Celem Programu jest uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw. Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na...

Archi-przygody

Program ma na celu edukację architektoniczną i jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. W ramach Programu edukatorzy z dziedziny...

Równać szanse – „Duże Granty”

Konkurs jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach konkursu realizowane...

Patriotyzm Jutra

Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych...

Patriotyzm Jutra

Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych...

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – granty na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce

Program umożliwia dofinansowanie projektów wspierających promocję amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 10.000...

Pro defensione, pro historia 2 – wspieramy inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne

Program wspiera inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. Wnioski o granty mogą składać grupy nieformalne. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet:72.000...

„Niepodległa” 2023

Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo...

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaj...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Turniej stanowi jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce oraz jest największym w Europie wydarzeniem piłkarskim dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych:...

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE)

Celem Programu jest uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw. Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Rodzaj wsparcia:NAGRODA HONOROWAPartner...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Energia Plus

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski o wsparcie mogą składać przedsiębiorcy...

Pro defensione, pro historia 2 – wspieramy inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne

Program wspiera inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. Wnioski o granty mogą składać grupy nieformalne. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet:72.000...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – granty na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce

Program umożliwia dofinansowanie projektów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Rodzaj wsparcia:NAGRODA HONOROWAPartner...

PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Celem konkursu jest rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla osiągnięcia zysku i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów...

PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Program oferuje wsparcie instytucjonalne dla organizacji obywatelskich, które prowadzą działalność w obszarze mediów obywatelskich lub obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz instytucji prywatnych. Wkład...

Tradycyjny Sad

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant...

Energia dla wsi

Celem Programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje...

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie

W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:- zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,- budowę lub...

Drzewo Franciszka

W ramach konkursu wdrażane są szkolne projekty ochrony środowiska (programy edukacyjne, audycje radiowe, serie artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcje współdziałania z władzami lokalnymi,...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Rodzaj wsparcia:NAGRODA HONOROWAPartner...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Fundacja Komputronik

Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

Po pierwsze Rodzina!

W ramach konkursu można uzyskać granty na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich...

Równać szanse – „Duże Granty”

Konkurs jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach konkursu realizowane...

Energia dla wsi

Celem Programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje...

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie

W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:- zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,- budowę lub...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Konkurs SMPL – dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Rodzaj...

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Lider Dostępności

Głównym założeniem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością....

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

Aktywni Obywatele – inicjatywy dwustronne i regionalne

Program wspiera międzynarodowe inicjatywy służące wymianie wiedzy i doświadczeń. Wnioski o granty mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej...

Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE)

Celem Programu jest uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw. Wysokość dofinansowania jest uzależniona przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona wyliczana na...

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – granty na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce

Program umożliwia dofinansowanie projektów wspierających promocję amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 10.000...