WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
450.000.000 zł
dotacje na żłobki i kluby dziecięce

Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi 450.000.000 zł. Wnioski o dotacje mogą składać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
200.000 zł.
dotacje dla placówek wsparcia dzieci i młodzieży

Głównym celem konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej lub narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o […]