BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Każdy projekt wdrażany w ramach niniejszego naboru powinien mieć na celu realizację zasady dostępności. Wnioski o dotacje mogą składać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw a także konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
117.683.000 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów

Program przewiduje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na rekultywację powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, która jest rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze oraz ponowne kształtowanie […]