POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
160.000.000 zł.
WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Celem konkursu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). 2. Instytucje kościelne. Wnioskodawca musi posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, TRANSPORT, ZASOBY LUDZKIE
Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
45.000.000 zł.
INTEGRACJA OSÓB Z POTRZEBAMI WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

Celem naboru jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
16.552.948 zł. 
DZIENNE DOMY I KLUBY DLA SENIORÓW

Program oferuje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek, które zostały utworzone w ramach poprzednich edycji programu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu […]

BEZPIECZEŃSTWO, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
3.000.000 zł.
DZIAŁANIA W MAŁYCH OJCZYZNACH

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w obszarze:a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;b) działalności na rzecz ochrony i promocji […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE
3.000.000 zł.
AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
38.000.000 zł.
AKTYWIZACJA SENIORÓW

Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}