POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE
60.000.000 zł.
dotacje na opiekę nad osobami z niepełnosprawnością

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE
693.480,46 zł.
wsparcie ośrodków integracji społecznej

Celem konkursu jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym  osób wykluczonych  społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu profilu usług reintegracyjnych, […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
249.000 zł.
wsparcie promocji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym

Celem konkursu jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, takich […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
198.207 zł.
dotacje na zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych

Celem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań (kierowanych do młodzieży od 15 do 24 roku życia), a ich realizacja przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Grupą […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE
810.082 zł.
wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych

Celem konkursu jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia […]

FIRMY, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
nagrody dla firm uwzględniających w swoich działaniach Cele Zrównoważonego Rozwoju

W ramach konkursu nagradzane są firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Zgłoszenia […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}