POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
3.000.000 zł.
WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Celem programu jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. Niniejszy konkurs dotacyjny zastąpił program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE
15.000.000 zł.
dotacje na innowacje w zakresie dostępu do tańszych mieszkań na wynajem

Program przeznaczony dla gmin, powiatów oraz związków międzygminnych, w których jest co najmniej 30.000 mieszkań. W przypadku związków międzygminnych i partnerstw gmin dodatkowo wymagane jest, aby gminy uczestniczące w projekcie sąsiadowały ze sobą. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
WSPARCIE PROJEKTÓW CHARYTATYWNYCH

Fundacja wspiera ubogie, chore i niepełnosprawne dzieci, ich rodziny i opiekunów prawnych a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące, wspomagające lub organizujące działalność w zakresie ochrony zdrowia, […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
WSPARCIE DLA OFIAR KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Program przewiduje dotacje przeznaczone na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych a także wsparcie inicjatyw społecznych organizacji pacjentów. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki a także […]

NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
516.477 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Fundacja udziela wsparcia w formie dofinansowania lub współfinansowania, czyli przekazania środków pieniężnych na rzecz osób prawnych i podmiotów nie mających osobowości prawnej, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji. Wnioskodawca może starać się o […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
140.000 euro.
NAGRODY DLA NOWATORSKICH PROJEKTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach programu można uzyskać dotacje na innowacyjne projekty w zakresie edukacji, przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji grup defaworyzowanych, opieki zdrowotnej, tworzenia miejsc pracy, nowych technologii, nowych rozwiązań systemowych oraz procesowych oraz środowiska naturalnego. Wnioski […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}