DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT
dotacje na poprawę jakości i rekultywację gruntów

Celem programu jest szeroko pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 3-4 miesięcy. Przy ich przydzielaniu uwzględnia się udział własny […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, FIRMY, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO I WIEŚ
734.999.913 euro.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a także promowanie współpracy między podmiotami wykonującymi […]