ROLNICTWO I WIEŚ

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, FIRMY, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO I WIEŚ
734.999.913 euro.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a także promowanie współpracy między podmiotami wykonującymi […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO I WIEŚ
1.000.000.049 euro.
dotacje na inwestycje w przestrzeń publiczną na wsi

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na budowę, przebudowę  lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne (w tym świetlic i domów kultury) a także na kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. Wnioski […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
1.000.000.049 euro.
dotacje na ochronę zabytków na wsi

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie dotyczące odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Wspierane są również projekty dotyczące zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, ZDROWIE
preferencyjne pożyczki na inwestycje

W ramach programu można uzyskać kredyt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Kredyt można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
3.000.000 zł.
stypendia dla młodych z małych miejscowości

Celem programu jest wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz […]