WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
5.000.000 zł.
dotacje na promocję Polski za granicą

Program przewiduje współfinansowanie projektów mających na celu wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kościelne, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę z USA

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
22.100.000 zł.
dotacje na projekty współpracy rozwojowej

Program finansuje projekty współpracy międzynarodowej realizowane w takich krajach jak: Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Ukraina, Liban, Palestyna, Birma (Myanma), Uganda, Kenia, Tanzania, Senegal, Etiopia. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 90% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Każdy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
3.000.000 zł.
wsparcie edukacji polonijnej

Program przewiduje dotacje na zadania z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim […]

KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
50.000 zł.
dofinansowanie wyjazdów zagranicznych tancerzy, choreografów i krytyków

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie dotyczące udziału tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców a także menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na międzynarodowe wymiany młodzieży

Program przewiduje wsparcie projektów uczniowskich wymian międzynarodowych. W ramach dofinansowanych projektów młodzi ludzie o różnym pochodzeniu powinni współpracować ze sobą, po to aby móc żyć w różnorodnym społeczeństwie oraz poznawać inne kraje i […]