ZASOBY LUDZKIE

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na zatrudnianie niepełnosprawnych

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób […]

FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na prace publiczne

W ramach programu można uzyskać wsparcie na zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
dotacje i stypendia dla członków społeczności lokalnych

Celem programu jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie dla chorych i niepełnosprawnych

Fundacja udziela wsparcia osobom – głównie młodym – chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wnioski o dofinansowanie składa się […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, ZASOBY LUDZKIE
17.000.000 zł.
dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych

Program finansuje koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}