Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
z dnia 27 lutego 2019 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego korzystania przez Usługobiorców z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Opolską Fundację Inicjatyw Międzynarodowych.
2. Regulamin pełni rolę umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Usługodawca – Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych, NIP: 754-296-20-29, REGON: 160225491 z siedzibą przy ul. Wrzosowej 15, 46-053 Suchy Bór, reprezentowana przez Prezesa Fundacji.
b) Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca nie jest organizatorem programów, o których informuje portal www.granty.pl . Informacje zamieszczone na portalu służą dostarczaniu informacji o możliwych źródłach dofinansowania projektów.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników oraz Usługobiorców portalu na podstawie informacji na nim opublikowanych a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione w związku z decyzjami podjętymi na podstawie wspomnianych informacji.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną zwanej dalej Usługą przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegającej na:
a) umożliwieniu dostępu do baz danych zawartych na portalu informacyjnym granty.pl poświęconym tematyce pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych za pomocą indywidualnego loginu i hasła, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest  konieczne przy każdorazowym logowaniu się Usługobiorcy na portal informacyjny www.granty.pl ;
b) przesyłaniu na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji na temat krajowych i zagranicznych programów pomocowych (dotyczy wykupionego dostępu do wszystkich działów tematycznych);
c) przesyłaniu newslettera portalu granty.pl na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (dotyczy wykupionego dostępu do poszczególnych działów tematycznych).
2. Usługa nie obejmuje przygotowania dokumentacji projektowej do programów pomocowych.
3. Dostęp do Usługi uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie internetowym serwisu, określeniu zakresu usługi, wykupienia prawa dostępu i posiadania przez użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach portalu informacyjnego www.granty.pl podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy.
5. Zakupienie jednego abonamentu umożliwia dostęp do portalu z jednego urządzenia. W celu uzyskania dostępu do usługi z większej liczby urządzeń w tym samym czasie należy zakupić odpowiednią, większą liczbę abonamentów.
6. Usługobiorca akceptuje możliwość publikowania przez Usługodawcę reklam na portalu oraz zgadza się na to, iż część treści zamieszczanych na portalu ma charakter ogólnodostępny.
7. Usługodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
III. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY.
1. Usługodawca zobowiązuje się do:
a) stałej aktualizacji treści portalu internetowego granty.pl ;
b) zapewnienia świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy z należytą starannością w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
c) udzielania drogą emailową odpowiedzi na pytania Usługobiorcy dotyczące programów pomocowych (dotyczy zamówień o wartości większej niż 150 zł). Wykupiony abonament o wartości większej niż 150 zł uprawnia Usługobiorcę do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania w przypadku, gdy nakład pracy związany z przygotowaniem odpowiedzi przez Usługodawcę nie przekracza 2 godzin miesięcznie. Dodatkowe odpowiedzi na pytania są liczone według stawki 90 zł brutto/godzinę poświęconą przez Usługodawcę na przygotowanie odpowiedzi.
d) usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia Usługi.
2. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, które jest następstwem siły wyższej lub było spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie miał wpływu.
3. Za każdą dobę przerwy w funkcjonowaniu portalu internetowego www.granty.pl Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu dostępu do Usługi o jedną dobę, za wyjątkiem sytuacji będących następstwem zdarzeń na które Usługodawca nie miał wpływu.
4. Podstawą do przedłużenia dostępu do Usługi na zasadach określonych powyżej jest uprzednie zgłoszenie faktu wadliwego jej świadczenia wraz z dokładnym opisem oraz określeniem czasu trwania.
5. W przypadku dostępu do wszystkich działów tematycznych informacje o nowych programach są przesyłane na adres email podany w formularzu zamówienia.
6. Usługodawca świadczy usługę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
IV. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY.
1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu portalu internetowego www.granty.pl . W przeciwnym wypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego ze skutkiem natychmiastowym.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do nie udostępniania indywidualnego loginu i hasła osobom trzecim. W sytuacji udokumentowanego przez Usługodawcę przypadku udostępnienia osobom trzecim loginu i hasła przypisanego Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego ze skutkiem natychmiastowym.
3. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pomocą tylko jednego urządzenia w tym samym czasie.
4. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę nie powoduje przeniesienia na Usługobiorcę jakichkolwiek praw autorskich przysługujących Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach dostępu do Usługi wyłącznie w zakresie wynikającym z zadań statutowych. Każde inne ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy.
V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ.
1. Usługobiorca z tytułu świadczonej przez Usługodawcę Usługi zobowiązuje się dokonać opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy zgodnej z obowiązującym cennikiem usług za okres i zakres usługi wskazany w formularzu zamówienia.
2. Opłaty za Usługę należną zgodnie z Regulaminem płatne są na podstawie faktury. Usługodawca upoważniony jest do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy jedynie na podstawie danych Usługobiorcy. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze.
3. Faktura przesyłana jest pocztą elektroniczną na adres Usługobiorcy wskazany w formularzu zamówienia.
4. Usługa określona w niniejszym regulaminie zostanie uruchomiona najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia, w którym odnotowano wpłatę na konto Usługodawcy. Od tego dnia usługa będzie świadczona przez okres wskazany w formularzu zamówienia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.
2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące świadczenia usługi można kierować na adres siedziby Usługodawcy oraz na adresy e-mail: info@granty.pl oraz info@ofim.pl .
3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Usługodawcę w związku z realizacją Umowy. Równocześnie Usługodawca zapewnia Usługobiorcy pełną ochronę uzyskanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku nr 133 poz. 833 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Usługobiorcę na podstawie materiałów umieszczonych w zasobach portalu.
5. Logotypy oraz znaki towarowe programów pomocowych zamieszczane na portalu należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i są wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych zgodnie z postanowieniami art. 156 ustawy Prawo własności przemysłowej.
6. Wszelkie spory powstałe w zakresie realizacji Usługi rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
9. W okresie poprzedzającym zawarcie stosunku prawnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie Usługodawca ma prawo odmowy dostępu do usługi bez podania przyczyny.

 

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}