KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Edukacja kulturalna

11.886.000 zł.
dofinansowanie edukacji kulturalnej
Prawie 12 milionów złotych na dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Program jest skierowany przede wszystkim do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 11.886.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.
Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1) zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) tworzenie, redagowanie, produkcję, dystrybucję, digitalizację i publikację utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) opracowanie scenariuszy, rozwijanie projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Co do zasady program wspiera zadania o charakterze niekomercyjnym, ale możliwe jest również dofinansowanie projektów z potencjałem komercyjnym.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/edukacja-kulturalna.php
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

 


Ważne dofinansowanie edukacji kulturalnej
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 11.886.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja