KULTURA

Program ma na celu zwiększenie dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych  w zbiorach bibliotek publicznych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne samorządowe […]

POMOC SPOŁECZNA

Program oferuje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek, które zostały utworzone w ramach poprzednich edycji programu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu […]

SPORT

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców. […]

TURYSTYKA

Celem konkursu jest zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez a także […]

ZASOBY LUDZKIE

Program przewiduje dofinansowanie działalności organizacji społecznych odnoszące się do wyzwań oraz problemów związanych z pandemią koronawirusa. Wnioski o granty mogą składać organizacje społeczne, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji, tj.: – ochrony […]

ZDROWIE

Projekty mogą składać placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będące świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresach: – świadczenia lekarza POZ, – świadczenia pielęgniarki POZ, – świadczenia położnej […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}