EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie: – wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy); – organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). Zajęcia oraz obozy sportowe mogą […]

KULTURA

W programie stażowym mogą wziąć udział studenci do 30 roku życia odbywający studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie […]

POMOC SPOŁECZNA

W ramach konkursu nagradzane są firmy, które: – angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym; – uwzględniają w swoich działaniach budowanie partnerstw wprowadzających w […]

SPORT

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie: – wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy); – organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). Zajęcia oraz obozy sportowe mogą […]

TRANSPORT

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych […]

TURYSTYKA

Celem programu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać działające dłużej niż 2 lata organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy […]

ZASOBY LUDZKIE

Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez  grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe spełniające łącznie wszystkie cztery, poniższe warunki: 1. Działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w […]

ZDROWIE

Zgłoszenia w formie projektów o tematyce prospołecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej mogą przesyłać zespoły złożone ze studentów dowolnej polskiej uczelni wyższej. Główną ideą konkursu jest zachęcenie studentów do działań społecznych i zmieniania świata […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}