EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych […]

IT

W ramach niniejszego programu wnioskodawcy mogą uzyskać dotacje na: 1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną. 2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub […]

KULTURA

Program wspiera projekty współpracy (w tym współpracy polsko-niemieckiej) pomiędzy organizacjami edukacyjnymi a interesariuszami społeczeństwa cyfrowego z sektora technologii obywatelskich. Wnioski o wsparcie można składać w języku angielskim lub niemieckim. W ramach programu obowiązuje […]

OCHRONA ŚRODOWISKA

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Celem konkursu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe a także zespoły szkół, w […]

POMOC SPOŁECZNA

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA […]

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko […]

TURYSTYKA

Celem programu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać działające dłużej niż 2 lata organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy […]

ZASOBY LUDZKIE

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}