26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Znajdź dotacjęna swój projekt

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

Program „Ciepłe Mieszkanie”. Wkrótce początek naboru wniosków dla gmin

Program „Ciepłe Mieszkanie” stanowi uzupełnienie programu „Czyste Powietrze” kierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. Dnia 29 września 2023 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków dla gmin, które – za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) – otrzymają pieniądze na eko-inwestycje dla swoich mieszkańców. Szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej mają:- właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych,- najemcy mieszkań komunalnych,- wspólnoty od 3 do 7...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-40%

PAKIET PLUS

12 20 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny
246
aktualnych grantów

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
682ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Składanie wniosków do organów prowadzących do końca października

Zbliża się termin naboru wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (NPRCz). Wnioski o wsparcie...

Mikro Granty 2

Program przewiduje granty na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież do...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich...

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

W ramach konkursu nagradzane są prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a...

Szlakiem lokalnej historii

Program wspiera realizację projektów społecznie użytecznych z zakresu historii, kultury i dziedzictwa narodowego obejmujących w szczególności:- organizację spacerów, wycieczek historycznych;- wyznaczenie szlaków historycznych wraz...

Powstanie Styczniowe 1863-1864

Program wspiera projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu...

Kultura wrażliwa

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych...

Olimpia

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego...

Mikro Granty 2

Program przewiduje granty na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież do...

Sportowa Natura

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i...

Lokalnie, aktywnie, sportowo

Program umożliwia uzyskanie darowizny na realizację projektów społecznie użytecznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:- organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych;- zakup sprzętu...

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła

Program oferuje wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. Wnioski o granty mogą składać organizacje rzemieślnicze rozumiane jako: - Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP); - 34...

Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Certyfikat dla małych księgarni

Celem Programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Wspomniany cel jest...

Granty na wyposażenie przyznane. Znamy wyniki tegorocznej edycji programu „ORLEN dla Strażaków”

Fundacja ORLEN poinformowała o wynikach tegorocznej edycji programu „ORLEN dla Strażaków”. Granty zakup sprzętu i wyposażenia przyznano 480 jednostkom OSP i PSP. W bieżącym...

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu...

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet naboru wniosków:150.000...

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu...

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechniania kultury, edukacji obywatelskiej,...

PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Celem konkursu jest rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla osiągnięcia zysku i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów...

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu...

FENX 01.03 „Gospodarka wodno‐ściekowa”

Program wspiera przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę

Program przewiduje dofinansowanie zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. O wsparcie mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne. Wniosek o dotację nie może obejmować...

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechniania kultury, edukacji obywatelskiej,...

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła

Program oferuje wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. Wnioski o granty mogą składać organizacje rzemieślnicze rozumiane jako: - Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP); - 34...

Z Kobietami – Patriotkami

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich...

FERC „Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w...

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu...

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

PS WPR – Interwencja I.11: Premie dla młodych rolników

Wsparcie przyznawane w ramach programu może zostać przeznaczone na: 1. Inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

W ramach konkursu nagradzane są prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a...

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu...

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez...

Kultura wrażliwa

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-30

Celem konkursu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i...

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...