12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

EDUKACjA I MŁODZIEŻ

Archi-przygody

Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie najmłodszych w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie. Realizacja Programu...

Moja Mała Ojczyzna

SPORT I TURYSTYKA

odLOTTOwa jazda

Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze. Wsparcie można otrzymać na realizację projektów zgodnych z celami statutowymi organizatorów ze...

Przez Sport do Wojska

Dobra Drużyna PZU

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najpopularniejsze

EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Archi-przygody

Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie najmłodszych w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie. Realizacja Programu...

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty ze wsi...

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski...

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez...

Dobra Drużyna PZU

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla...

KULTURA

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski...

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp....

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez...

Wspólnie dla dziedzictwa

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego...

Koalicje dla Niepodległej

Celem programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną...

SPORT I TURYSTYKA

odLOTTOwa jazda

Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze. Wsparcie można otrzymać na realizację projektów zgodnych z celami statutowymi organizatorów ze...

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych, osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz...

Dobra Drużyna PZU

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla...

Sport na start

Program wspiera projekty sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych (np. zajęcia lub turnieje), uczących się w gminach do 25 tys. mieszkańców. Celem konkursu jest...

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą...

FIRMY

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych – wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność

Program wspiera projekty propagujące przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.Preferowane są projekty, które: wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych, propagują społeczną przedsiębiorczość oraz są adresowane do...

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się...

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Celem programu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na: - systematyczne działania strażnicze...

Granty na Eurogranty

Program przewiduje wsparcie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020,...

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych, osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz...

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży...

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet programu:150.000 zł...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

Forum Polsko-Czeskie

Celem konkursu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć celów sformułowanych w ogłoszeniu o...

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski...

Cześć Dziewczyny!

Program wspiera inicjatywy społeczne, które służą poprawie sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury,...

Fundusz Pomocy Pomagającym

O środki Funduszu mogą ubiegać się organizacje społeczne oraz grupy nieformalne prowadzące działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej lub udzielające wsparcia osobom...

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Rodzaj wsparcia:...

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Celem programu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na: - systematyczne działania strażnicze...

OCHRONA ŚRODOWISKA

Moje Ciepło

Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła (powietrznej, wodnej, gruntowej) w nowych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać...

Szkoła z klimatem

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji...

Zielona ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci...

Wspólnie dla Regionu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z bliskiego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement SA. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

IT

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez...

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez...

Fundacja Komputronik

Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi...

POMOC SPOŁECZNA

Wspieramy Ukrainę – projekty długofalowe

Program wspiera projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. Projekty realizowane w ramach programu są...

Po pierwsze Rodzina!

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można...

Pajacyk – wsparcie żywnościowe: Wakacje 2022

Celem programu jest wsparcie dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych...

ROLNICTWO WIEŚ

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty ze wsi...

Z Fundacją PZU po lekcjach

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają...

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp....

ZDROWIE

Pozytywnie Otwarci

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania....

Wspólnie dla Regionu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z bliskiego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement SA. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

ZASOBY LUDZKIE

Po pierwsze Rodzina!

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Seniorzy w akcji

Program ma na celu wsparcie projektów realizowanych przez osoby po 60. roku życia lub pary międzypokoleniowe. Zgłaszane projekty powinny mieć wymiar lokalny oraz mają...

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wspieramy Ukrainę – projekty długofalowe

Program wspiera projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. Projekty realizowane w ramach programu są...

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Program finansuje pobyty grup ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznaje kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z...

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji. Główne działania przewidziane w ramach projektów mają być...