BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE

Moje miejsce na Ziemi

2.000.000 zł.
DOTACJE DLA PROJEKTÓW LOKALNYCH
W ramach programu wspierane są inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowania dziedzictwa historycznego, rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i podnoszenia świadomości ekologicznej.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 2.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 4.000 – 15.000 zł, 100%.  
Wkład własny: 0%.  
Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 14.06.2020.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, gminy, urzędy miasta a także kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium RP.  
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest  Fundacja „Orlen – Dar Serca”.
Cel: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.
Granty są przyznawane projektom, które:
a) skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców;
b) mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
c) realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski należy składać w ramach jednego z czterech koszyków grantowych:
a) koszyk I (granty o wartości 4.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów = 100;
b) koszyk II (granty o wartości 7.500. zł) – liczba zaplanowanych grantów = 80;
c) koszyk III (granty o wartości 10.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 55;
d) koszyk IV (granty o wartości 15.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 30.
Wydatki niekwalifikowalne:
a) bieżąca działalność organizacji;
b) udzielanie pożyczek;
c) działania, które zostały już zrealizowane;
d) bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych;
e) zagraniczne wycieczki i wyjazdy;
f) kary, grzywny i odsetki karne;
g) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
h) podatek dochodowy od osób prawnych;
i) prowadzenie działalności gospodarczej.
Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu.
 
Termin składania wniosków:  
9 września 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx  
Kontakt:  
mojemiejsce@orlen.pl 
T: 665 560 237 (pn. – pt. 10:00 – 14:00)
 

 


Ważne DOTACJE DLA PROJEKTÓW LOKALNYCH
Wysokość wsparcia 4.000 – 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}