BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE

Moje miejsce na Ziemi

2.000.000 zł.
dotacje dla projektów lokalnych
W ramach programu wspierane są inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenia poziomu bezpieczeństw, zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i podnoszenia świadomości ekologicznej.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 2.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł, 100%.  
Wkład własny: 0%.  
Czas trwania projektu: 01.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków – 15.06 roku kolejnego.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe.
2. Stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawcą nie może być:
1. Partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony.
2. Związek zawodowy.
3. Organizacja pracodawców.
4. Przedsiębiorca.
5. Osoba fizyczna.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest  Fundacja „Orlen – Dar Serca”.
Cel: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.
Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu.
 
Termin składania wniosków:  
Przewidywany termin składania wniosków:
30 września 2019
 
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Moje-miejsce-na-Ziemi.aspx  
Kontakt:  
mojemiejsce@orlen.pl  


Ważne dotacje dla projektów lokalnych
Wysokość wsparcia 3.000 – 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja