EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

ROHiS

31.350.000 zł.
dotacje dla organizacji harcerskich
Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechniania kultury, edukacji obywatelskiej, ochrony środowiska i praw zwierząt.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 31.350.000 zł, w tym:
– 16.800.000 zł (2018),
– 14.550.000 zł (2019).
Wysokość wsparcia: 100%. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby i rodzaju realizowanych zadań.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną:
– zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą.
Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Wnioskodawcą i beneficjentem może być tylko i wyłącznie zarząd szczebla centralnego danej organizacji harcerskiej. Nie wyklucza to możliwości powierzenia zadania w całości bądź w określonej części terenowym jednostkom organizacyjnym danej organizacji harcerskiej, posiadającym osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechnianiu kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, ochrony środowiska i praw zwierząt, w tym:
1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
– kształcenie metodyczne wychowawców,
– kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
– kształcenie specjalistyczne,
– praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.
2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
– organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
– promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
– rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
– budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
– konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Pełna nazwa programu to Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS).
Cel główny: wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej.
Cele szczegółowe:
– wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi,
– zapewnienie stabilności ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.
Spodziewane efekty programu:
– wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
– wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
– wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
– wzmocnienie współpracy organizacjach harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.
Każdy wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek.
W ramach programu nie wskazano zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium kwalifikowalności wydatków jest ich bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
20 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.niw.gov.pl/program-rohis-startuje-konkurs/
Kontakt:  
rohis@niw.gov.pl
T: 885 221 531

Fot. Medyczek, Wikmedia Commons, CC BY-SA 4.0.


Ważne dotacje dla organizacji harcerskich
Wysokość wsparcia 100%. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby i rodzaju realizowanych zadań.
Budżet programu 31.350.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}