EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowa wymiana młodzieży

685.000 zł.
dotacje na wymiany uczniów
Konkurs jest adresowany do młodzieży z polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśników z krajów partnerskich. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 95% na wymiany młodzieży z takimi państwami jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 685.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 95%, maks. 60.000 zł.
Wkład własny: min. 5%.
Czas trwania projektu: do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.
Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnerskim oraz grupy młodzieży z kraju partnerskiego w Polsce.
Priorytetowo są traktowane projekty, które zakładają realizację co najmniej jednego z poniższych założeń:
a) zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,
b) kontynuacja współpracy po realizacji projektu,
c) aktywizacja młodzieży i rozwijanie w nich kompetencji miękkich (np. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Grupa docelowa: młodzież polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśnicy w krajach partnerskich oraz ich opiekunowie/trenerzy/koordynatorzy.
Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego.
Wszystkie projekty zgłaszane w konkursie powinny uwzględniać następujące cele:
1. Wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych.
2. Promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartego na nowoczesność.
3. Promować wiedzę o wspólnych punktach historii i kultury (ludziach, miejscach, wydarzeniach, utworach), które łączą Polskę i kraj uczestniczący w projekcie.
Oczekiwane jest uwzględnianie w projektach młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia.
Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
W ramach współpracy z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją i Mołdawią oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych państw.
Projekty realizowane z udziałem innych krajów nie będą rozpatrywane.
W przypadku projektów wielostronnych, wizyta grupy młodzieży polskiej musi się odbyć przynajmniej w jednym z krajów partnerskich.
Koszty kwalifikowalne:
a) koszty związane z programem pobytu w Polsce (np. zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny),
b) koszty podróży grupy polskiej do kraju partnerskiego i z powrotem.
Koszty niekwalifikowalne:
a) koszty podróży grupy młodzieży z kraju partnerskiego do Polski,
b) koszty związane z realizacją programu w kraju partnerskim (np. zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny).
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić maks. 10 % całkowitej wartości zadania.
Termin składania wniosków:
7 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.men.gov.pl/strony/miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-konkurs-nr-nr-de-wzp-263-1-4-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Ekonomiczny
Al. J. Ch. Szucha 25 , 00-918 Warszawa
Bartłomiej Radecki
bartlomiej.radecki@men.gov.pl
T: (22) 34 74 843

 


Ważne dotacje na wymiany uczniów
Wysokość wsparcia do 95%, maks. 60.000 zł.
Budżet programu 685.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja