EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Program MKiDN – Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Obraz StockSnap z Pixabay
3.500.000 zł.
PROMOCJA KULTURY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
W ramach programu przewidziano dotacje dla zadań o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym prezentujących wartościową ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, jak np.: festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne, koncerty, wystawy i inne formy prezentacji sztuki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 500.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia, np:
– festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży,
– spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne,
– koncerty,
– wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz z katalogami.
Przedsięwzięcia powinny odznaczać się:
– wysoką jakością,
– bogactwem artystycznego przekazu,
– rzetelnością wykonania,
– wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej (w tym nowych technologii).
Dotację można uzyskać zarówno na wydarzenia interdyscyplinarne jak i projekty artystyczne skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki. Działania mogą koncentrować się na ujętym w nowoczesne ramy kultywowaniu polskich i światowych tradycji i osiągnięć artystycznych, jak i na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków wyrazu artystycznego.
W ramach programu wspierane są projekty kompleksowe – realizowane zarówno poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, jak i wpisujących się w konsekwentnie realizowany plan rozwoju znacząco podwyższający poziom tejże działalności.
Ważnym elementem projektów jest uczestniczenie w nich różnorodnych grup społecznych, w tym także osób mających utrudniony dostęp do usług kulturalnych (w tym osób z niepełnosprawnością).Dofinansowania nie można uzyskać na:
– koszty infrastruktury kultury,
– zadania dofinansowane w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
– zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
– zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych,
– projekty, których centralnym punktem są warsztaty edukacyjne lub inne formy aktywizacji potencjału twórczego.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą jest Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.
Cel: budowanie profesjonalnej oferty artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy odbiorców.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy2
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 , 00-071 Warszawa
Sylwia Szewczuk-Szepietowska
T: (22) 551-57-89, sszewczuk@mkidn.gov.pl
Grażyna Sawnor-Kulenty
T: (22) 551-55-95 , gsawnor@mkidn.gov.pl

 


Ważne PROMOCJA KULTURY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 3.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}