KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Promocja czytelnictwa

4.663.160‬ zł.
DOTACJE NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA
Głównym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. Wnioskodawcami mogą być samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz JST), organizacje pozarządowe a także podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.663.160‬ zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów jest ich doświadczenie oraz zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Program przewiduje dofinansowanie następujących zadań promujących czytelnictwo:
1. Kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.
2. Festiwali literackich.
3. Wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych.
4. Cyklicznych audycji telewizyjnych (minimum 3 odcinki).
5. Cyklicznych audycji radiowych i internetowych (minimum 3 odcinki).
Ważnym aspektem jest utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do kontekstu rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury.
Z dofinansowania w ramach programu wyłączone są:
1. Zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
4. Koszty infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Książki.
Cel: wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Realizowane projekty powinny:
1. Wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.
2. Wykorzystywać nowoczesne technologie i nowe media.
3. Realizować działania na rzecz włączenia grupy docelowej w przygotowane działań, np. przez projekty edukacyjne poprzedzające zadania i inne formy aktywizacji.
Szczególnie istotny jest potencjał promocyjny realizowanych projektów oraz uwzględnienie elementu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa3
Kontakt:  
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Izabela Sachryń
i.sachryn@instytutksiazki.pl
T: 12 6171 912

Ważne DOTACJE NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 500.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.663.160‬ zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}