KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Partnerstwo dla książki

4.500.000 zł.
POPRAWA DOSTĘPU DO KSIĄŻEK
Program przewiduje dofinansowanie takich zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych jak:
– prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
– prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
– prowadzenie szkoleń księgarzy  zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych;
– prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 50.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury (oprócz zadań nr 3 i 4).
2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne (oprócz zadań nr 3 i 4).
3. Organizacje pozarządowe.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz zadania nr 2).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych:
Zadanie nr 1. Prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych.
Preferowane są wnioski złożone przez :
– wojewódzkie biblioteki publiczne;
– powiatowe biblioteki publiczne, jeśli w bibliotekach publicznych na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych bibliotek;
– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniające co najmniej 30 pracowników merytorycznych;
– organizacje zrzeszające bibliotekarzy.
Zadanie nr 2. Prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych.
Preferowane są wnioski, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.
Zadanie nr 3. Prowadzenie szkoleń księgarzy  zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych.
Preferowane są wnioski złożone przez organizacje zrzeszające księgarzy i podmioty wykazujące się dorobkiem i doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń profesjonalizujących działalność księgarzy w obszarze działalności księgarskiej i kulturotwórczej.
Zadanie nr 4. Prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne.
Preferowane są wnioski dotyczące indywidualnych księgarń stacjonarnych o powierzchni do 120 metrów kwadratowych, posiadających powyżej 1 000 tytułów w sprzedaży, zwłaszcza w zakresie beletrystyki, literatury dziecięcej i naukowej.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
– zadania dofinansowane w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
– zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
– zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych;
– koszty infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Książki.
Cele strategiczne:
1. Poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach.
2. Wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, a w szczególności:
a) uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek,
b) rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych,
c) wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne;
d) wsparcie działalności księgarń stacjonarnych,
e) wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy,
f) pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy,
g) wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 4 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki2
Kontakt:  
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Anna Tusiewicz
T: 12 61-71-909
a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Ważne POPRAWA DOSTĘPU DO KSIĄŻEK
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 50.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}