KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Badanie polskich strat wojennych

1.150.000 zł.
DOFINANSOWANIE BADAŃ NAD POLSKIMI STRATAMI WOJENNYMI
Program przewiduje dofinansowanie dla zadań z zakresu badań nad polskimi stratami wojennymi. Uprawnionymi wnioskodawcami są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne a także państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.150.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 2 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Badania nad polskimi stratami wojennymi:
1. Kwerendy krajowe i/lub zagraniczne wraz z opracowaniem.
2. Digitalizacja i/lub pozyskanie cyfrowych kopii źródeł dot. strat wojennych (w tym ze zbiorów własnych oraz innych instytucji krajowych i/lub zagranicznych).
3. Dostępne bezpłatnie publikacje (drukowane i/lub elektroniczne) z zakresu strat wojennych, i/lub historii wojennej i/lub tuż powojennej instytucji i/lub kolekcji, w tym opracowanie własne oraz wydanie dokumentów źródłowych z krytycznym komentarzem.
4. Konferencja naukowa z/lub bez publikacji pokonferencyjnej; szkolenie z zakresu prowadzenia badań proweniencyjnych i/lub badania strat wojennych.
5. Działania popularyzatorskie dotyczące badania strat wojennych i/lub badań proweniencyjnych: strona internetowa, wystawy z /lub bez towarzyszącego katalogu.
6. Zadania kompleksowe obejmujące zakresem więcej niż jedno z zadań nr. 1-5.
Priorytetem są projekty kompleksowe, realizowane ponad standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, umożliwiające miarodajne ustalenie skali i zakresu strat wojennych poszczególnych instytucji.
W ramach programu nie można finansować:
1. Zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2.Zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Kosztów infrastruktury kultury.
4. Kosztów opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
5. Zadań dotyczących badania historii obiektów powstałych po 1945 roku oraz strat wojennych zarejestrowanych uprzednio w bazie strat wojennych ministerstwa (z wyłączeniem weryfikacji oraz dodatkowych kwerend dot. uprzednio zarejestrowanych strat).
6. Badań z zakresu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a także przyrodniczych.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cele:
1. Wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych należących do kolekcji publicznych i związków wyznaniowych.
2.Wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych3
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
kwestie formalne:
Krystyna Sałańska
T. (22) 42-10-569
ksalanska@mkidn.gov.pl
kwestie merytoryczne:
Małgorzata Zając
T: (22) 4210170
mzajac@mkidn.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE BADAŃ NAD POLSKIMI STRATAMI WOJENNYMI
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 1.150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}