KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Badanie polskich strat wojennych

80.000 zł.
dotacje dla badań nad polskimi stratami wojennymi
Program oferuje dofinansowanie dla zadań z zakresu badań nad polskimi stratami wojennymi. Uprawnionymi wnioskodawcami są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne a także państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania z zakresu badań nad polskimi stratami wojennymi:
1. Kwerendy krajowe i/lub zagraniczne wraz z opracowaniem.
2. Digitalizacja i/lub pozyskanie cyfrowych kopii źródeł dot. strat wojennych (w tym ze zbiorów własnych oraz innych instytucji krajowych i/lub zagranicznych).
3. Dostępne bezpłatnie publikacje (drukowane i/lub elektroniczne) z zakresu strat wojennych.
4. Konferencja naukowa z/lub bez publikacji pokonferencyjnej.
5. Zadania kompleksowe obejmujące zakresem więcej niż jedno z zadań nr. 1-3.
W ramach programu nie można finansować:
– zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
– zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Cele:
– wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych;
– wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/badanie-polskich-strat-wojennych.php
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
kwestie formalne:
Krystyna Sałańska
T. (22) 42-10-569
ksalanska@mkidn.gov.pl
kwestie merytoryczne
Katarzyna Zielińska
T. (22) 42-10-272
kzielinska1@mkidn.gov.pl

Ważne dotacje dla badań nad polskimi stratami wojennymi
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 80.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja