INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program MKiDN – Promesa dla Kultury

4.218.278,98 zł.
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW UNIJNYCH
Program ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe a także publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.218.278,98 zł.
Wysokość wsparcia: do 80% wkładu własnego (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% wkładu własnego (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
4. Organizacje pozarządowe.
5. Kościoły i związki wyznaniowe.
6. Publiczne szkoły artystyczne.
7. Państwowe uczelnie artystyczne.
8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Uzyskanie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach następujących programów europejskich (w przypadku których nie zawarto umowy na dofinansowanie):
– 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
– Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zadania nr 1-2 oraz 4),
– Programu Kreatywna Europa (zadania nr 1 oraz 3-4),
– Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zadanie nr 4),
– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zadanie nr 4).
Zakres rzeczowy realizowanych projektów musi dotyczyć:
Zadanie nr 1. Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Zadanie nr 2. Budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
Zadanie nr 3. Realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych.
Zadanie nr 4. Wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).
W przypadku projektów inwestycyjnych preferowane są:
1. Zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury.
2.Projekty o znacznie mniejszym zasięgu, lecz ważne dla lokalnych społeczności i których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne grupy społeczne.
W przypadku projektów „miękkich” (nieinwestycyjnych) preferowane są projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.
W ramach programu nie można finansować zadań dofinansowanych w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek 14 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych we wniosku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Agnieszka Jungrav
ajungrav@midn.gov.pl
T: 22 69 25 519
Artur Mazurek
amazurek@mkidn.gov.pl
T: 22 69 25 405

Ważne DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW UNIJNYCH
Wysokość wsparcia do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.218.278,98 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}