14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Program przewiduje możliwość uzyskania gwarancji kredytowej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancja może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytu finansującego projekt wpływający na rozwój działalności gospodarczej firmy, w tym projekty związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Rodzaj wsparcia: GWARANCJA KREDYTOWA
DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 2.568.464.483 zł, w tym:
– gwarancje: 2.220.000.000 zł,
– dotacje: 348.464.483 zł.
Wysokość wsparcia: zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, maksymalna kwota gwarancji: 2.500.000 euro.
Czas trwania projektu: okres gwarancji: do 20 lat.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca składający wniosek o gwarancję to:
– rezydent;
– należący do sektora MŚP zgodnie z definicją UE*;
– uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;
– spełniający kryteria dostępu według wariantu 1 – wdrożenie wyników prac B+R albo wariantu 2 – firma spełnia przynajmniej 1 z 16 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy (szczegółowy opis poniżej).
* opis definicji znajduje się w zał. I do Rozporządzenia UE nr 651/2014.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu nieodnawialnego. Gwarancja może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytu finansującego projekt wpływający na rozwój działalności gospodarczej firmy, w tym projekty związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:
– kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R) – wariant 1;
albo
– kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 16 kryteriów podmiotowych – wariant 2.
O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.
Wariant 1:
Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu. Może go złożyć przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone dla projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R, w tym gdy dysponuje prawem do wykorzystania wyników tych prac w fazie wdrożeniowej lub zamierza nabyć prawo do ich wykorzystania w ramach realizacji projektu (w ocenie projektu oprócz banku kredytującego bierze udział ekspert zewnętrzny wskazywany przez BGK).
Wariant 2:Aby otrzymać bezpłatną gwarancję przedsiębiorca, planujący sfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego, powinien spełnić przynajmniej 1 z 15 kryteriów:
Kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego:
– zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
– będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
– posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
– posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
– jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
– jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
– środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
– w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
– w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
– w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
– w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;
– w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
– w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
– w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
– w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
– w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Gwarancja Biznesmax to gwarancja spłaty kredytu przyznawana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Cel: wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.
Preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu = 5% stopa roczna do końca 2021 r.
Gwarancja jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Za jej udzielenie nie pobiera się prowizji.
Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/kontakt/

Ważne GWARANCJE KREDYTOWE DLA MŚP
Wysokość wsparcia zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, maksymalna kwota gwarancji: 2.500.000 euro.
Budżet programu 2.568.464.483 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze