26,2 C
Warszawa
środa, 27 września, 2023

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

Celem programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
30.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Priorytet 1, 2 i 3:
– maks. 300.000 zł/rok w 2024 oraz 2025 roku (razem – maks. 600.000 zł).
Priorytet 4:
– maks. 500.000 zł w 2024 oraz 2025 i 2026 roku.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
Priorytet 1, 2 i 3:
1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2025 (wyłącznie projekty dwuletnie).
Priorytet 4:
1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2026 (wyłącznie projekty trzyletnie).
Przed zakończeniem realizacji zadań w Priorytecie 4 przewiduje się możliwość podjęcia przez Dyrektora NIW-CRSO decyzji o przedłużeniu realizacji wybranych zadań na warunkach ustalonych w niniejszym konkursie o kolejny okres wynoszący od 1 do 4 lat, pod warunkiem uzyskania przez NIW-CRSO środków finansowych z budżetu Państwa na kontynuację realizacji Programu oraz braku zastrzeżeń co do jakości realizacji zadania w okresie jego realizacji.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują:
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe).
2. Instytucje kościelne  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Ochotnicze straże pożarne.
7. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców akcjonariuszy i pracowników.
8. Uniwersyteckie poradnie prawne, poradnie rodzinne przy parafiach i inne punkty świadczące pomoc prawną lub specjalistyczną.
W ramach programu wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:
– poradnictwo prawne;
– poradnictwo obywatelskie;
– poradnictwo psychologiczne;
– poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
– poradnictwo konsumenckie;
– poradnictwo prozdrowotne;
– poradnictwo zawodowe;
– poradnictwo ekologiczne.
Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty związane z realizacją czterech, następujących priorytetów tematycznych:
Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
Projekty realizowane w ramach niniejszego priorytetu mogą zostać przeznaczone na:
1. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji poradniczych, w tym adaptację i remonty pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
2. Podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe, w tym także zmierzające do pozyskiwania i zwiększania umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji.
3. Standaryzację i certyfikację świadczonych usług oraz rozwój standardów i systemów kontroli wewnętrznej w organizacji, certyfikację organizacji poradniczych w poszczególnych obszarach działalności, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z klientem (poradnictwo bezpośrednie) oraz kontrolę jakości świadczonych usług.
4. Działania pozwalające na poprawę zarządzania w organizacjach poradnictwa, budowanie struktur, wdrażanie nowych systemów zarządzania, tworzenie i doskonalenie zasobów, podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej organizacjami, tworzenie i rozwijania strategii działania organizacji, podnoszenie standardów działania organizacji poradniczej.
5. Informatyzację usług organizacji poradniczej: dostosowanie kanałów dotarcia do potrzeb komunikacji elektronicznej (czaty, aplikacje, platformy online, w tym realizowane w grupie projektowej, zakup lub stworzenie elektronicznych programów lub aplikacji umożliwiających zarządzenie zasobami kadrowymi, rzeczowymi, finansowymi oraz bazą Beneficjentów i udzielanymi im formami wsparcia).
6. Tworzenie i rozwijanie porozumień, związków, federacji, konfederacji organizacji obywatelskich.
W ramach niniejszego priorytetu wsparcie mogą uzyskać także nowe organizacje poradnictwa.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
W ramach niniejszego priorytetu przewidziano wsparcie realizacji usług poradniczych, w szczególności w przypadkach, gdy działalność taka jest zagrożona na skutek braku stabilności finansowej organizacji.
Wsparcie może być przeznaczone na:
1. Pokrycie kosztów funkcjonowania usług poradniczych (koszty lokalu, pracy doradcy, wsparcia administracyjnego, ewentualnie wyposażenia).
2. Wsparcie innowacyjnych w treści i formie usług poradniczych, w tym poprzez tworzenie narzędzi cyfrowych do ich udzielania.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
1. Działania edukacyjno-informacyjne, w tym kampanie społeczne w zakresie dostępu do różnych form poradnictwa, upowszechniające znajomość przepisów prawa, wiedzę o dostępności do istniejącej sieci instytucji i organizacji poradniczych.
2. Organizacja wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy organizacjami poradniczymi w Polsce i za granicą, budowę opartego na wiedzy i wymianie doświadczeń partnerstwa między podmiotami udzielającymi porady (z uwzględnieniem systemu bezpłatnego poradnictwa tworzonego przez podmioty administracji publicznej).
3. Tworzenie sieci, porozumień i federacji organizacji poradniczych, pozwalających na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między poszczególnymi organizacjami prowadzącymi usługi poradnictwa, tworzenie i wdrażanie wspólnych standardów poradnictwa, a także metod edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych.
4. Promocja idei poradnictwa, w tym działania informacyjne i promocyjne.
5. Prowadzenie badań i analiz, organizowanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz organizacja konferencji, wydawanie publikacji i tworzenie prezentacji.
Priorytet 4. Regranting.
W Priorytecie 4 założono wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych), które w związku z tym nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań.
Informacje dodatkowe:
Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój instytucjonalny organizacji poradnictwa i zwiększenie możliwości działania.
2. Podnoszenie jakości oferty i skuteczności działania.
3. Wzmocnienie oddziaływania społecznego.
Realizacja projektu jest możliwa w ramach partnerstwa.
Ofertę wspólną mogą złożyć co najmniej 2 organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do aplikowania w ramach konkursu.
Partnerstwo może być realizowane w następujących formułach:
1. Partnerstwo publiczno-społeczne – podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych.
2. Partnerstwo prywatno-społeczne – partnerstwa mogą być tworzone także z podmiotami prywatnymi. W ramach zadania możliwe jest zaangażowanie jednocześnie partnerów publicznych oraz prywatnych.
Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Jedną w Priorytetach 1-3  przy czym Oferent sam określa, czy działanie realizuje w ramach wszystkich priorytetów czy też wybranych oraz jedną w Priorytecie 4.
Termin składania wniosków: 
25 września 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
T: 601-901-327, pn. – pt. w godz. 10:00-15:00
email:

Temat: GRANTY DLA ORGANIZACJI PORADNICZYCH
Wysokość wsparcia: 100%. Priorytet 1, 2 i 3: - maks. 300.000 zł/rok w 2024 oraz 2025 roku (razem - maks. 600.000 zł). Priorytet 4: - maks. 500.000 zł w 2024 oraz 2025 i 2026 roku.
Budżet naboru wniosków: 30.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
698ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze