EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPORT, ZDROWIE

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego

1.000.000 zł.
dotacje na projekty lokalne
Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych takich jak: edukacja, tradycja, nadzieja, zdrowie, kultura, ekologia i sport. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane w zakresie siedmiu następujących obszarów programowych:
1. EDUKACJA: wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce.
2. TRADYCJA: kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu.
3. NADZIEJA: pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych.
4. ZDROWIE: ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna.
5. KULTURA: ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono.
6. EKOLOGIA: podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych.
7. SPORT: zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej.
W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne, zakładające zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej np. szkół).
Przy realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces jej udzielania.
Wniosek musi zostać złożony minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacjapkobp.pl
Kontakt:  
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/contact/contact_1/


Ważne dotacje na projekty lokalne
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja