BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

50.000.000 zł.
dotacje na poprawę BHP
Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 500.000 zł, do 90%.
– mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników: do 140.000 zł i 90%;
– małe firmy od 10 do 49 pracowników: do 210.000 zł i 80%;
– średnie firmy od 50 do 249 pracowników: do 340.000 zł i 60%;
– firmy powyżej 250 pracowników: do 500.000 zł i 20%.
Wkład własny: 10-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże).
Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,  do którego został zobowiązany.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
– środki ochrony indywidualnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Cel: wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:
1) mikroklimatu (gorący lub zimny);
2) czynników chemicznych i pyłów;
3) czynników biologicznych;
4) czynników mechanicznych;
5) czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
6) hałasu;
7) ogólnych i miejscowych drgań;
8) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
9) promieniowania jonizującego;
10) promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
11) pola elektromagnetycznego;
12) obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.
Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku.
Termin składania wniosków:  
15 lipca – 16 sierpnia 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
Kontakt:  
konkurs@zus.pl
cot@zus.pl
T: 22 560 16 00

Ważne dotacje na poprawę BHP
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 500.000 zł, do 90%.- mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników: do 140.000 zł i 90%;- małe firmy od 10 do 49 pracowników: do 210.000 zł i 80%;- średnie firmy od 50 do 249 pracowników: do 340.000 zł i 60%;- firmy powyżej 250 pracowników: do 500.000 zł i 20%.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}