BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

50.000.000 zł.
DOTACJE NA POPRAWĘ BHP
Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 500.000 zł, do 90%.
– mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników: do 140.000 zł i 90%;
– małe firmy od 10 do 49 pracowników: do 210.000 zł i 80%;
– średnie firmy od 50 do 249 pracowników: do 340.000 zł i 60%;
– firmy powyżej 250 pracowników: do 500.000 zł i 20%.
Wkład własny: 10-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże).
Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,  do którego został zobowiązany.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
– środki ochrony indywidualnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Cel: wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:
1) mikroklimatu (gorący lub zimny);
2) czynników chemicznych i pyłów;
3) czynników biologicznych;
4) czynników mechanicznych;
5) czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
6) hałasu;
7) ogólnych i miejscowych drgań;
8) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
9) promieniowania jonizującego;
10) promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
11) pola elektromagnetycznego;
12) obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.
Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku.
Termin składania wniosków:  
27 lipca – 31 sierpnia 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01
Kontakt:  
konkurs@zus.pl
T: 22 560 16 00

Ważne DOTACJE NA POPRAWĘ BHP
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 500.000 zł, do 90%.- mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników: do 140.000 zł i 90%;- małe firmy od 10 do 49 pracowników: do 210.000 zł i 80%;- średnie firmy od 50 do 249 pracowników: do 340.000 zł i 60%;- firmy powyżej 250 pracowników: do 500.000 zł i 20%.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}