INFRASTRUKTURA KULTURY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE
400.000.000 zł.
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Program przewiduje dotacje oraz pożyczki dla projektów mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach (m.in. szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, hospicjach, obiektach zabytkowych i sakralnych, domach studenckich, itd.). […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
11.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŚCIELNEJ

Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA
2.500.000 zł.
DOTACJE NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA DLA BIBLIOTEK

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}