ROLNICTWO I WIEŚ

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
1.090.000.000 zł.
dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.936.515.957 zł. Wysokość wsparcia: do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro. Wkład własny: min. 15%. Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu. Partner zagraniczny: […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
konkurs promujący BHP w rolnictwie

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Opis:   Organizatorem programu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
dotacje na przetwórstwo rolne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 50%. – min. 100.000 zł, – maks.: 10.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; – 15.000.000 zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z : – jednostkami samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiatów i województw; – […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
11.827.470.000 zł.
dotacje na unowocześnienie gospodarstw

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 11.827.470.000 zł. Wysokość wsparcia: do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do 60% w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. maks. 500.000 zł. maks. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
dotacje na tworzenie biblioteczek w świetlicach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 3.000 – 5.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 26 marca – 15 czerwca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
konkurs dla młodzieży wiejskiej

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Wszyscy uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych szkół rolniczych i szkół ponadgimnazjalnych. Opis   Organizatorem programu jest Fundacja Schumana. Cel konkursu: zaangażowanie młodzieży […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, ZASOBY LUDZKIE
1.928.062,50 zł.
dotacje na kształtowanie polityki wsparcia niepełnosprawnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.928.062,50 zł. Wysokość wsparcia: do 100%, środki UE: do 84,28%. Wkład własny: od 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Administracja rządowa i jej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1.000.000 zł.
dotacje na projekty młodych ludzi z małych miast i wsi

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł., do 80%. Wkład własny min. 20%. Czas trwania projektu maks. 15 miesięcy, od 1.07 roku, w którym ogłoszono konkurs do 30.11 roku kolejnego. Partner zagraniczny NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
24.000 zł.
100% dotacji na projekty młodzieżowe

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 24.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 4.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: Maks, 4 miesiące, od 1.03 do 30.06 roku, w którym składa się wnioski. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
dopłaty do materiału siewnego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: Wysokość wsparcia: iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15.000 euro w okresie 3 lat podatkowych […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT
dotacje na poprawę jakości i rekultywację gruntów

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu Wysokość wsparcia do 50% (100% w przypadku rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych). Wkład własny 50% (0% w przypadku rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych przez nieustalone […]