NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
100.000 zł.
stypendia dla młodych sportowców

Program stypendialny, którego celem jest wsparcie rozwoju sportowego młodych, utalentowanych zawodników, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1,5-minutową prezentację wideo. Stypendium w wysokości 1.000 zł […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
54.500.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Budżet programu wynosi 54,5 miliona złotych a dofinansowane projekty muszą […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
6.000.000 zł.
dofinansowanie rozwoju sportu uczelnianego

Celem programu jest dofinansowanie różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
48.600.000 euro
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie sportu

Program oferuje dofinansowanie międzynarodowych, wielostronnych projektów partnerskich w dziedzinie sportu. Celem każdego projektu powinno być wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną na szczeblach […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
18.700.000 zł.
dotacje na sport osób z niepełnosprawnościami

Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.   […]