WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
430.000 zł
dotacje na współpracę polsko-czeską

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów, polsko-czeska współpraca […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
5.750.000 zł.
dotacje na promocję polskiej kinematografii

Program ma na celu promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki programu mają […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
5.000.000 zł.
dotacje na budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą

Program oferuje wsparcie projektów prezentujących i promujących kulturę polską za granicą, adresowanych do odbiorcy zagranicznego (zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, jak i do młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców). Zadania dofinansowane w […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE

Program oferuje dotacje na projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje nienastawione na zysk (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego) a także instytucje edukacyjne, […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową JST

W ramach programu realizowane są projekty współpracy międzynarodowej miast zakładające długofalową współpracę tematyczną mającą na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań oraz wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA […]