20.2 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

FEnIKS 7.1 „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej”

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program przewiduje wsparcie projektów mających na celu tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Ponadto dofinansowanie można uzyskać na działania ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawę obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
1.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 79,71%.
Minimalna wartość projektu = 10.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 20,29%.
Czas trwania projektu:
Okres kwalifikowalności wydatków: 1.01.2021–31.12.2029.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową. instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308).
3. Publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne.
4. Podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego. oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:
5. Jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury.
6. Samorządowe instytucje kultury.
7. Organizacje pozarządowe.
8. Kościoły i związki wyznaniowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej). Tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.
Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa Kulturowego. Podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.
Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub skali lokalnej.
Koszty kwalifikowalne:
1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie.
2. Roboty budowlane.
3. Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (jako element projektu).
4. Prace w otoczeniu.
5. Zakup sprzętu lub wyposażenia.
6. Konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ). księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym).
7. Digitalizacja  zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ). księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego). muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line.
8. Działania informacyjno-promocyjne.
9. Przygotowanie projektu.
10. Zarządzanie projektem.
11. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta.
12. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa.
13. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw.
14. Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.
Informacje dodatkowe:  
Nabór wniosków jest ogłaszany w ramach Działania 7.1 „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Instytucją Pośredniczącą dla VII Priorytetu FEnIKS jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.
O lokalizacji projektu decyduje miejsce jego realizacji, a nie miejsce siedziby wnioskodawcy.
Termin składania wniosków: 
24 czerwca – 30 września 2024 (nabór wniosków skierowany do miast średnich)
Planowany jest jeszcze jeden nabór w 2025 r. na kwotę 620 mln zł.
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków skierowanym do miast średnich
Kontakt:
T: (22) 82 93 285


Temat: GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ KULTURY I ZRÓWNOWAŻONĄ TURYSTYKĘ
Wysokość wsparcia: maks. 79,71%. Minimalna wartość projektu = 10.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 1.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze