EDUKACJA I MŁODZIEŻ, SPORT

Klub

55.000.000 zł.
DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH
Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy);
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 55.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%:
– do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
– do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
– stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca/szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe = 6.000 zł  (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).
Wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach;
– kwota dofinansowania sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego = 4.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Wnioskodawca może wykorzystać te środki na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.
Wkład własny: min. 10%.
Możliwy wkład własny: środki JST (wkład pieniężny lub rzeczowy – np. udostępniana infrastruktura), fundusze UE, sponsorzy lub środki własne.
Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
Czas trwania projektu: 2.01-15.11.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy).
2. Organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat.
Wydatki kwalifikowalne:
– sprzęt sportowy niezbędne do szkolenia sportowego (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);
– pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.);
– specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Główne cele:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Jedna sekcja sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający dany sport, bez względu na wiek lub płeć.
Obozy sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko jednego obozu sportowego.
Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowej Bazy Talentów.
W ramach programu nie przewidziano dofinansowania w formie kosztów pośrednich.
Realizacja programu nie może zakładać osiągnięcia dochodu.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
T: (22) 24 43 235, (22) 24 43 165, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319.
pomoc.wnioski@msit.gov.pl

Ważne DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH
Wysokość wsparcia maks. 90%: - do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji); - do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
Budżet programu 55.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}