OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

Sposób na Sukces

konkurs na pomysły gospodarcze na terenach wiejskich
Celem programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Czas trwania projektu: 1.07.2017 – 28.02.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne i prawne, które:
– spełniają wymagania formalno-prawne konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, z którą związane jest przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie;
– uruchomiły przedsięwzięcia zgłoszone w konkursie w okresie wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o ogłoszeniu danej edycji konkursu;
– prowadzą przedsięwzięcia na obszarach wiejskich iw miastach do 20.000 mieszkańców;
Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy, urzędu gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp., WODR też mogą zgłaszać przedsięwzięcia).
Opis:
Organizatorem programu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Cel: wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach konkursu nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia kreujące przedsiębiorczość zrealizowane przez osoby fizyczne / prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20.000 mieszkańców.
Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:
– indywidualnej,
– rodzinnej,
– zespołowej,
– inicjatyw społecznych.
Kryteria podstawowe:
1) utworzenie miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, w tym samozatrudnienie;
2) wykorzystanie dobrego pomysłu na przedsięwzięcie gospodarcze lub społeczne bez większego, tj. nie przekraczającego 25% zewnętrznego wkładu finansowego lub z wykorzystaniem zasobów lokalnych;
3) innowacyjność przedsięwzięcia;
4) działania na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym: działalność na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
5) działania na rzecz włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych;
6) wykorzystanie w prowadzonej działalności środków finansowych z UE lub innych programów pomocowych.
Przedsięwzięcie musi spełnić co najmniej jedno z kryteriów podstawowych.
Kryteria dodatkowe:
1) aktywna współpraca z innymi podmiotami w tym z samorządem lokalnym, jednostkami naukowo-badawczymi, organizacjami pożytku publicznego/organizacjami pozarządowymi;
2) aktywność społeczna, udział w konkursach;
3)dodatkowe osiągnięcia związane z przedsięwzięciem zgłaszanym do konkursu lub prowadzoną dotychczas działalnością.
Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR).
Termin składania wniosków:  
15 marca 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
15 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces
Kontakt:  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Małgorzata Pucek
m.pucek@cdr.gov.pl
T: 22 125 62 12
Beata Filipiak
b.filipiak@cdr.gov.pl
T: 22 125 62 13

 


Ważne konkurs na pomysły gospodarcze na terenach wiejskich
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda