7 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Odpowiedzialni Społecznie

Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
do 100%.
Wkład własny:
Wkład własny nie jest obowiązkowy, ale podczas oceny merytorycznej wniosku brana jest pod uwagę jego zadeklarowana wartość oraz montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:
– stowarzyszenia, fundacje,
– szkoły, przedszkola,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– kościelne osoby prawne,
– muzea, domy kultury, biblioteki,
– inne instytucje kultury,
– podmioty lecznicze,
– domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizowane projekty muszą być zgodne z celami programu oraz w szczególności dotyczyć:
1. Świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej.
2. Udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej).
3. Aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.
4. Wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:
a) prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń,
b) organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
c) inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,
d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.
Program przewiduje udzielanie wsparcia zarówno w Polsce jak i za granicą.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Cel główny: podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami.
Cele szczegółowe:
1. Oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych.
2. Wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce.
3. Realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce.
4. Przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski.
5. Poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą.
6. Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej.
7. Reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,
b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
8. Przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji programu.
Termin składania wniosków: 
do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego
Kontakt:
Fundacja Totalizatora Sportowego
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa

Temat: POMOC DLA UCHODŹCÓW ORAZ OFIAR WOJNY W UKRAINIE
Wysokość wsparcia: do 100%.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE