16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Building Bridges – granty interwencyjne

W ramach naboru wniosków można uzyskać wsparcie na projekty odpowiadające na sytuację kryzysową, dotyczące następujących obszarów tematycznych:
1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
3. Wspieranie grup docelowych.
4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
70.000 euro.
Wysokość wsparcia:
100%, 3.000 – 8.000 euro.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
3-8 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego:
1. Stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych.
2. Fundacje.
3. Związki stowarzyszeń.
4. Koła gospodyń wiejskich (KGW). 
Projekt wspiera działania prowadzone przez podmioty z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. Dodatkowe punkty otrzymują podmioty zarejestrowane w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do 50 tys. mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty odpowiadające na sytuację kryzysową, dotyczące następujących obszarów tematycznych:
1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Przykładowe działania:
– działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości nt. znaczenia Karty i docieranie do opinii publicznej oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
– komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
– szkolenia, warsztaty, doradztwo;
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
Przykładowe działania:
– zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
– prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
– promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
– badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
– opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE; – działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
3. Wspieranie grup docelowych.
Przykładowe działania:
– zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
– wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
– doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
Przykładowe działania:
– koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
– lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
Projekt musi:
– obejmować działania z minimum 2 obszarów tematycznych;
– przewidywać działania stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane sytuacje kryzysowe (krótkotrwałe lub długotrwałe), tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców.
Informacje dodatkowe:  
Realizatorem projektu (operatorem) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL).
Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Cel projektu: wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
Granty interwencyjne są narzędziem pozwalającym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego reagować tu i teraz na problemy, które dostrzegają w swojej lokalnej społeczności.
Cel konkursu: wsparcie projektów, które odpowiadają na sytuację kryzysową.
Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków oraz udziałem w szkoleniach i wydarzeniach sieciujących uzyskają wsparcie od konsultantów regionalnych.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Aktualna tura naboru wniosków trwa do 16 stycznia 2024.
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Kontakt

Temat: WSPARCIE PROJEKTÓW ODPOWIADAJĄCYCH NA SYTUACJĘ KRYZYSOWĄ
Wysokość wsparcia: 100%, 3.000 – 8.000 euro.
Budżet naboru wniosków: 70.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze