20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

„Granty na Eurogranty”. PARP rozpoczęła nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o rozpoczęciu naboru wniosków mającego na celu rozwój oraz umiędzynarodowienie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). „Granty na Eurogranty” realizowane są w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Nabór wniosków potrwa do 17 kwietnia 2025 r. a jego budżet wynosi 43 mln zł.

„Granty na Eurogranty”  to inicjatywa, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021-2027.

Proces przygotowania Eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak:
– poszukiwanie partnerów Eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami;
– organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla Eurograntu;
– przygotowanie kompletnego wniosku o Eurogrant do wybranego programu Unii Europejskiej, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Ponadto ze środków unijnych przewidzianych w ramach naboru można sfinansować ewentualną korektę wniosku o Eurogrant oraz prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Kluczowe wymagania i kryteria oceny

Kluczowymi kryteriami oceny projektów będą m.in.:
– kwalifikowalność wnioskodawcy,
– trafność realizacji projektu,
– budżet projektu,
– wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji.

Aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych.

Ważnym aspektem jest również zgodność zgłaszanych projektów z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierane inicjatywy muszą promować działania przyjazne dla środowiska oraz przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie powinni wpisywać się także w obszary określone jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Jest to ważny aspekt, który podkreśla strategiczne znaczenie wspieranych działań dla polskiej gospodarki oraz zgodność z krajowymi priorytetami rozwoju.

W przypadku, gdy liczba kwalifikujących się projektów przewyższy dostępny budżet, o kolejności na liście ocenionych projektów decydować będą dodatkowe kryteria, takie jak przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego czy stopa bezrobocia w powiecie, w którym zaplanowano realizację projektu.

Priorytety wsparcia

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:
1. Usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z programów UE.
2. Przygotowania wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/ aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
3. Kosztów podróży służbowych poza granicami RP pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem Eurograntu.
4. Organizacji spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu w Polsce i za granicą).
5. Tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
6. Analiz specjalistycznych, których celem jest uzyskanie specyficznych informacji niezbędnych do opracowania założeń Eurograntu lub przygotowania wniosku o Eurogrant, co wynika z warunków konkursu/programu UE.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie PARP.


SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI