16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej – V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 10.000 euro.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
maks. 6 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby prawne z Grupy V4 pracujące z młodzieżą, np.: szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, itp.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat.
Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.
Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny:
1. Zrównoważony rozwój i odporność: podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.
2. Dziedzictwo i pamięć: wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).
3. Zdrowie i aktywny styl życia: sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.
4. Sztuka i kultura: wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.
5. Wartości demokratyczne i obywatelskie: wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.
6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość: wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.
W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:
1. Włączenie – wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny).
2. Nauczanie i uczenie się – wspieranie  osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych).
3. Współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo – zachęcanie  do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
Cel: promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja).
Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).
Po zarejestrowaniu projektu w systemie on-line My Visegrad projekty są sprawdzane przez Sekretariat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Po sprawdzeniu, projekty mogą otrzymać informację zwrotną od zostać przyjęte do realizacji.
Po zaakceptowaniu projektu, wnioskodawcy są proszeni o sfinalizowanie całego formularza wniosku i złożenie go on-line z wymaganymi załącznikami.
Termin składania wniosków: 
Rejestracja projektów w systemie on-line My Visegrad:
30 czerwca 2024
31 października 2024
Składanie pełnych formularzy wniosków:
15 lipca 2024
15 listopada 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Kontakt

Temat: GRANTY NA MOBILNOŚĆ MŁODYCH LUDZI Z PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze